وقت خود را تلف نکنید! ابزارهای هوش مصنوعی به شما کمک می کنند سریعتر به نتایج برسید 🚀


🤖𝐀𝐈 𝐁𝐨𝐭🤖

ChatGPT https://chat.openai.com/
Llama2 https://ai.meta.com/llama/
Perplexity https://www.perplexity.ai/
Copilot https://lnkd.in/gH6YWbc5

👾 𝐇𝐑 👾

Teamtailor https://lnkd.in/e6pT3hYV
Faltah https://lnkd.in/dhqRfPC4
EdApp https://www.edapp.com/
IntelliHR https://intellihr.com/

💻 𝐂𝐨𝐝𝐢𝐧𝐠 💻

GitHub Copilot https://lnkd.in/dWK26VKK
Codeium https://codeium.com/
Askcodi https://www.askcodi.com/
Tabnine https://www.tabnine.com/

💫 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐲 💫

Runway https://runwayml.com/
Beautiful.ai https://www.beautiful.ai/
Midjourney https://lnkd.in/dbn_w7XH
Dalle2 https://lnkd.in/dW5j4GtY

📱 Marketing 📱

Headlime https://headlime.com/
AdCreative https://www.adcreative.ai/
Rytr https://rytr.me/
Looka https://looka.com/

📝𝐖𝐫𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 📝

Grammarly https://www.grammarly.com/
Copy.ai https://www.copy.ai/
Jasper AI https://www.jasper.ai/
Wordtune https://www.wordtune.com/

🔲𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐲 🔲

Taskade https://www.taskade.com/
Mem https://get.mem.ai/
Notion https://lnkd.in/dYcWW9Ke
Decktopus https://www.decktopus.com/

مرتضی محمدیمشاهده نوشته ها

Avatar for مرتضی محمدی

مرتضی محمدی | فعال حوزه ارتباطات و روابط عمومی | روابط عمومی استراتژیک | Digital PR | داستان برند | روابط عمومی داده محور

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *